bookmark

จัดทำผลการเรียนรายภาค


ไฟล์คู่มือส่วนใหญ่เป็นไฟล์ประเภท pdf ต้องอาศัยโปรแกรมตัวหนึ่งตัวใดต่อไปนี้ Acrobat Reader | Foxit Reader
 1. คู่มือจัดทำ ปพ.5 ด้วยโปรแกรมBookmark2551(ฉบับเฉพาะกิจ) เนื่องจากมีการประชุมกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยใหม่จากฝ่ายวิชาการ รอความชัดแจ้งจากมติฝ่ายวิชาการอีกครั้งถึงข้อกำหนดต่างๆ
  - จัดทำคะแนน ลงเวลาเรียน
  - ลงคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์
 2. คู่มือทำเล่ม ปพ.5
  - แบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติม(แทนแบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติมในเอกสาร)
  - แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน
 3. โปรแกรม Bookmark 2551
  - BookMark2551SetUp.exe ตัวติดตั้ง
  - BookMark2551.exe ตัวอัพเดท ใช้ประเมิน SDQ ได้ ไม่ต้องติดตั้ง ให้นำไปวางทับไฟล์เดิมที่ c:\semester2551 ได้เลย
 4. - ฐานข้อมูล

 5. รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561
 6. วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรมเก่า
 7. ผลตรวจสอบ ปพ.5-โรงเรียนไม่พร้อมใช้งาน

แก้ไขข้อความในเอกสาร
 • หน้า 13 ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 3 จากข้อความ "Ctrl + p" เป็น "Ctrl + v "